gabpod

127 tekstów – auto­rem jest gab­pod.

Naj­większe kłam­stwo: "Ludzie się nie zmieniają".
A prze­cież każde­go z nas zmieniają przy­pad­ki, przez­nacze­nie i prze­de wszys­tkim spot­ka­ni ludzie, 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2014, 21:07

By­liśmy tak blis­ko, że do­tyka­liśmy spoj­rze­niem naszych myśli. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 stycznia 2014, 21:57

Nie byłeś wart na­wet mgnienia oka, a zab­rałeś kil­ka miesięcy moich spojrzeń 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 grudnia 2013, 21:23

Między na­mi nie ma nic, może nig­dy nie było. Jes­teśmy so­bie ob­cy. Twój za­pach tyl­ko jest znajomy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 grudnia 2013, 21:58

Zak­rztu­siłam się Twoim wi­dokiem i nie pot­ra­fię so­bie pomóc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2013, 21:16

Gdy będę aniołem w tym odległym niebie

Ułożę Cię do snu, roz­czeszę Ci rzęsy,
uśmiech pos­ta­wię Ci koło lam­pki na noc­nym stoliku,
ucałuję Twój bla­dy policzek,
po­tem jak fe­niks obrócę się w pył. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 listopada 2013, 18:11

I w głowie mi się nie mieści, ile myśli się niej mieści. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 listopada 2013, 18:28

Chcę być cho­ciaż częścią Je­go świata.
Nie całością. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2013, 12:24

Mi­mo, że uczu­cie, które żyło w nas się wy­paliło, to nig­dy nie będziemy obojętni wo­bec siebie. Nasze dro­gi się ro­zeszły, ale ta gar­stka chwil, które mieliśmy, spra­wiła, że od­na­leźliśmy poszu­kiwa­ne przez wszys­tkich szczęście. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 listopada 2013, 12:52

Krępu­je mnie roz­mo­wa o miłości.
Jes­tem prze­siąknięta krępo­waniem do szpi­ku kości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 października 2013, 18:08
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

gabpod

Użytkownicy
F G H
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność